Projektowanie i optymalizacja sieci WiFi

Współcześnie w wielu obiektach, zarówno komercyjnych, jak i innych ich krytyczne funkcje działają w oparciu o sieci bezprzewodowe.
W  szczególności są to różnego rodzaju systemy magazynowe i logistyczne, działające nierzadko w bardzo rozległym środowisku, wykorzystując dziesiątki, a nawet setki punktów dostępowych. Budowa tego rodzaju infrastruktury wymaga dużego doświadczenia i  odpowiednich narzędzi. Jedno i drugie zapewniamy w firmie Netserve.

Wyzwania i cele

Budowa dużego i skomplikowanego systemu stanowi cały szereg wyzwań dla projektanta. Z punktu widzenia sieci WiFi głównym celem jest zapewnienie stabilnego zasięgu sieci, o założonej przepustowości na zakładanym obszarze. Zadanie to wiąże się z koniecznością rozmieszczenia optymalnej liczby punktów dostępowych w często rozległej i zróżnicowanej przestrzeni.
Należy wziąć pod uwagę moce poszczególnych nadajników, ich wzajemne zakłócanie się, odpowiedni poziom redundancji oraz wpływ środowiska, w którym sieć będzie pracować.

Narzędzia

Głównym narzędziem wykorzystanym przez nas do projektowania i optymalizacji rozmieszczenia punktów dostępowych w przestrzeni jest system TamoGraph® Site Survey. Jest to specjalistyczne oprogramowanie do modelowania i audytów sieci WiFi wraz z kompatybilnym adapterem sieciowym.
Proces projektowy w tym wypadku polega na zamodelowaniu całej przestrzeni przedmiotowego obiektu w systemie, rozmieszczeniu wirtualnych punktów dostępowych w modelu i sukcesywnym ewaluacjom ich pozycji, aż do uzyskania efektu optymalnego. W tej metodzie kluczowe są dwa czynniki. Po pierwsze niezbędnym warunkiem sukcesu jest stworzenie precyzyjnego modelu. Jest to zadanie wymagające dużego doświadczenia, zwłaszcza w środowisku przemysłowym czy magazynowym, w których występuje wiele konstrukcji metalowych, a cechą charakterystyczną jest spora zmienność. Tego rodzaju doświadczenia zbieramy od szeregu lat, podczas wielu projektów realizowanych z naszymi klientami.
Drugim krytycznym czynnikiem w proje-towaniu sieci WiFi jest właściwe zwizualizowanie całego szeregu parametrów tej sieci na rzutach budowlanych. Taką funkcjonalność zapewnia system TamoGraph® Site Survey. Po wstępnym rozmieszczeniu punktów dostępowych otrzymujemy zestaw map obrazujących wszystkie wymagane wskaźniki. Każda zmiana położenia nawet pojedynczego punktu dostępowego wpływa na rozkład parametrów na mapach. W ten sposób modyfikując położenie poszczególnych elementów należy szukać rozkładu optymalnego.

Istotne parametry

Pierwszym parametrem, który powinien być analizowany w procesie projektowania sieci WiFi jest poziom sygnału. Jego minimalna wartość musi być zapewniona na całym obszarze działania sieci. Dla kolektorów danych wykorzystywanych w ILS minimalny poziom sygnału to ok. 65dBm. 
Kolejny parametr to stosunek poziomu sygnału do zakłóceń (SNR). Pokazuje on wpływ zakłóceń radiowych niepochodzących z sieci WiFi na jej pracę. W fazie projektowania przyjmuje się wartości typowe tego parametru (zwykle ok. 90dBm). Pomiary jego rzeczywistych poziomów wykonuje się w fazie wdrożenia.
Następny istotny parametr to stosunek poziomu sygnału do interferencji (SIR), który pokazuje w jakim stopniu sygnały emitowane przez punkty dostępowe zakłócane są przez inne punkty dostępowe.
W przypadku poziomu sygnału oraz SIR kluczowe jest stworzenie precyzyjnego modelu przestrzennego - właściwych współczynników przenikania oraz odbicia dla wszystkich elementów umieszczonych w hali.
Na poziom SIR duży wpływ ma także ustawienie kanałów na poszczególnych punktach dostępowych. Mapa rozkładu kanałów jest narzędziem służącym do optymalizacji tego rozkładu.
Kolejne narzędzie to mapa dostępnych punktów dostępowych AP. Pokazuje ona, jak wiele AP jest dostępnych na danym obszarze. Z pomocą tej mapy można uniknąć sytuacji, w której na jakimś obszarze jest zasięg tylko jednego AP (a więc ryzyko całkowitej utraty dostępności sieci WiFi w wypadku awarii tego AP).