Rewitalizacja infrastruktury IT

W XXI wieku działalność większości organizacji – firm, obiektów przemysłowych, banków, instytucji samorządowych, ochrony zdrowia, oświaty, militarnych i wielu innych, opiera się bardzo mocno na systemach informatycznych. Przerwa w działaniu systemu praktycznie paraliżuje instytucję. W takiej sytuacji mogłoby się wydawać, że infrastruktura informatyczna będzie uważana za krytyczną i w związku z tym będzie utrzymywana w bardzo dobrej kondycji. Nasze doświadczenia pokazują jednak, że często jest zupełnie inaczej. O ile sprzęt aktywny – serwery, przełączniki, rutery itp. – zwykle są starannie dobrane, skonfigurowane i zaopatrzone w odpowiednie gwarancje i umowy serwisowe, o tyle infrastruktura kablowa, punkty dystrybucyjne, sieci WiFi często pozostawiają wiele do życzenia.

Wielu szefów IT dostrzega na szczęście, że wraz z wymianą urządzeń aktywnych warto także zadbać o część pasywną środowiska informatycznego. Właśnie z myślą o takich ludziach przygotowaliśmy naszą ofertę kompleksowej rewitalizacji infrastruktury IT. Zwykle jest to dość skomplikowany, wieloetapowy proces, który obejmuje:

- szczegółowy audyt całej infrastruktury,
- przebudowa i dostosowanie infrastruktury do założonego standardu,
- propozycja umowy utrzymaniowej.

Audyt wstępny

Audyt wstępny właściwie nie jest etapem usługi rewitalizacji. Jest to pierwsze rozpoznanie sytuacji, które ma umożliwić nam opracowanie i przedstawienie ogólnego zarysu usługi, jej horyzont czasowy oraz przybliżoną wycenę.

Szczegółowy audyt całej infrastruktury

Audyt szczegółowy stanowi rzeczywisty pierwszy etap usługi rewitalizacji infrastruktury. Jego celem jest dogłębne rozpoznanie struktury systemu IT oraz opracowanie precyzyjnej dokumentacji. W ramach tej części usługi wykonujemy wiele czynności:

- analizujemy dostępną dokumentację infrastruktury,
- dokonujemy oględzin każdego punktu dystrybucyjnego, wszystkich zakończeń (gniazd, punktów dostępowych WiFi, kamer IP itp.), tras kablowych, przepustów, szachtów itp.
- dokonujemy szczegółowego spisu urządzeń i osprzętu w szafach wszystkich punktów dystrybucyjnych i serwerowni,
- wykonujemy pomiary (z wykorzystaniem testerów dynamicznych, reflektometrów itp.) wszystkich połączeń poziomych oraz szkieletowych, miedzianych 4-parowych i wieloparowych, światłowodowych,
- prowadzimy szczegółową dokumentację wszystkich czynności.

Ta część usługi trwa zwykle kilka dni – w zależności od rozległości infrastruktury oraz jej dostępności. Jej efektem jest zbiór dokumentów na który składa się:

- dokumentacja poaudytowa całej infrastruktury, obejmująca:
- rzuty budowlane z naniesionymi elementami infrastruktury (punkty dystrybucyjne, zakończenia, najważniejsze trasy kablowe),
- rysunki elewacji szaf,
- schemat całego systemu okablowania strukturalnego,
- wyniki pomiarów,
- tabele zawierające zestawienia łączy poziomych i szkieletowych wraz z oceną ich stanu,
- opis sytuacji,
- projekt przebudowy mający na celu dostosowanie infrastruktury do wymogów obowiązujących norm (PN-EN 50173), obejmujący:
- projekty rewitalizacji poszczególnych punktów dystrybucyjnych,
- projekt przebudowy połączeń szkieletowych,
- projekt naprawy istniejących łączy zakwalifikowanych do naprawy,
- projekt budowy nowych łączy – w miejscu istniejących, zakwalifikowanych do wymiany oraz całkowicie nowych wynikających z aktualnych potrzeb (np. w miejscu istniejących przełączników pośrednich),
- jeśli jest taka potrzeba, to także nowy projekt sieci LAN uwzględniający urządzenia aktywne oraz ich konfigurację,
- precyzyjna wycena przebudowy infrastruktury w celu jej dostosowania do założonych (zgodnych z normami) wymogów,
- projekt umowy serwisowej (utrzymaniowej), która ma zapewnić długotrwałe utrzymanie całej infrastruktury na wysokim poziomie technicznym – zgodnym z odpowiednimi normami. 

 

Przebudowa i dostosowanie infrastruktury do założonego standardu

 

Drugim etapem usługi rewitalizacji infrastruktury IT jest jej przebudowa w kierunku dostosowania do wymogów aktualnych norm (głównie normy EN 50173). Etap ten następuje po uzgodnieniu zakresu prac określonych w projekcie przygotowanym po audycie szczegółowym. Może on trwać nawet do kilku tygodni – w zależności od rozległości i dostępności infrastruktury.

Zwykle obejmuje takie elementy, jak:

1. Rewitalizacja punktów dystrybucyjnych, która w praktyce polega na:
- demontażu i ewidencji wszystkich połączeń krosowych,
- demontażu osprzętu i urządzeń,
- oczyszczeniu urządzeń,
- w razie potrzeby wymianie szafy,
- ponownym montażu osprzętu i urządzeń – zgodnie z nowym projektem,
- montażu dodatkowego osprzętu do zarządzania połączeniami krosowymi,
- odtworzeniu wszystkich połączeń krosowych.
2. Przebudowa połączeń szkieletowych, która ma na celu uzyskanie bezpiecznej struktury systemu okablowania zgodnej z przedmiotowymi normami (PN-EN50173).
3. Naprawa istniejących połączeń poziomych, które podczas audytu zostały zakwalifikowane do naprawy (zazwyczaj poprzez wymianę gniazda).
4. Wymiana połączeń poziomych, które podczas audytu zostały zakwalifikowane do wymiany na nowe.
5. Budowa nowych połączeń poziomych, które wynikają z bieżących potrzeb, które ujawnił audyt – np. aby wyeliminować istniejące przełączniki pośrednie.
6. Wymiana urządzeń aktywnych (jeśli przewiduje taką projekt poaudytowy) i przepięcie ich na na nową strukturę okablowania.

 

Zakończenie usługi rewitalizacji infrastruktury IT

 

Moment zakończenia usługi rewitalizacji infrastruktury IT to chwila, kiedy znajduje się ona na wysokim poziomie technicznym, jest zgodna z obowiązującymi normami i zaopatrzona w aktualną dokumentację. Jest to właściwy czas na podjęcie decyzji o zmianach w funkcjonowaniu działu IT, które uchronią tę infrastrukturę przed ponowną degradacją.
Kluczem do zachowania wysokiej kultury technicznej środowiska IT jest zapewnienie odpowiednich narzędzi i osprzętu do zarządzania okablowaniem oraz wprowadzenie odpowiednich procedur.
Osprzęt i narzędzia montowane są podczas realizacji usługi rewitalizacji – są to różnego rodzaju organizery i wieszaki. Proponowaną przez nas formą wprowadzenia dobrych praktyk jest umowa utrzymaniowa. Na mocy tej umowy Netserve zobowiązuje się do utrzymania środowiska klienta w należytej kondycji poprzez:

- dokonywanie stałych wizyt serwisowych u klienta, a w ich ramach przeglądów i bieżącego porządkowania wszystkich punktów dystrybucyjnych (nie rzadziej niż raz na kwartał),
- zapewnienie gotowości serwisowej i zobowiązanie do napraw elementów infrastruktury, które uległy awarii w uzgodnionym czasie,
- zapewnienie stałych cen na rozbudowy infrastruktury.